Проверка на ротационни разходомери за газ
ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ НА РОТАЦИОННИ РАЗХОДОМЕРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ФЛОУТЕСТ извършва периодични проверки на ротационни разходомери за газ с разход в диапазона от 0,4 m3/h до 2500 m3/h.

Проверката се извършва в лабораторията в рамките на деня на предоставянето след предварително уточняване на датата за проверка.

ЗАЩО ДА БЪДЕШ НАШ КЛИЕНТ

Ние следим изтичането на сроковете от проверките и Ви уведомяваме.
Създаваме база данни за всеки разходомер, която можете да ползвате за оценка състоянието на вашия разходомер.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГАЗОВИЯТ РАЗХОДОМЕР

Широкото използване на природния газ в домакинствата и индустрията налагат конструирането на специални разходомери за отчитане на количествата природен газ. Казваме „специални”, защото, от една страна уредите за търговски измервания трябва да са съобразени с общото изискване на стопанските и индивидуални клиенти за възможно най-точно измерване, а от друга – със специфичните характеристики на енергоизточника и по-специално газообразното му състояние.

РОТАЦИОННИ РАЗХОДОМЕРИ

Принципът, използван тук е от типа “обемно” измерване и позволява постигането на много добра точност, свързана с голяма динамика (обхват) на измерването. Използването им, както и гамата им, нарастват значително с появяването и употребата на природния газ, като те покриват практически всичките му области на приложение. Употребяват се най-вече при измерване на количеството природен газ в обществено – административни обекти. Ротационните разходомери са снабдени с импулсни изводи. Всеки ротационен разходомер е снабден с ниско честотен импулсен датчик (LF). Импулсните датчици осигуряват предаването на данни от разходомера към коректора за газ или друго допълнително устройство. Предимствата на ротационните разходомери са точността на измерванията и големият обхват, слабата чувствителност към профилите на движение на газовия поток на входа и към бързите отклонения на дебита. Сред основните недостатъци е необходимостта от периодичен контрол на смазването. Поддръжката на ротационните разходомери се състои в проверка и при необходимост смяна на филтъра и маслото. Периодичността за контрол зависи в голяма степен от чистотата на измервания газ и от неговото налягане. Първа проверка на маслото се извършва след 1 месец експлоатация на уреда, след което се проверява веднъж на шест месеца. Задължително, на всеки 2 години маслото в картерите трябва да се смени.